The Monkey King XXI
The Monkey King XXI

acrylic and ink on paper,

32 x 41 cms, 2017

The Monkey King XX
The Monkey King XX

ink and acrylic on paper

32 x 41 cms, 2017

The Monkey King XVII
The Monkey King XVII

Acrylic ink on paper,

24 x 32 cm, 2016

The Monkey King XV
The Monkey King XV

Acrylic ink on paper,

32 x 41 cm, 2016

The Monkey King XIII
The Monkey King XIII

Acrylic ink on paper,

32 x 41 cm, 2016

Monkey King X
Monkey King X

Acrylic ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Monkey King IX
Monkey King IX

Ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Monkey King VII
Monkey King VII

ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Private collection, Beijing.

The Monkey King arrives at the ball II
The Monkey King arrives at the ball II

Acrylic on linen,

90 x 120 cms, 2016

Monkey King V
Monkey King V

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2015

Letters from the west
Letters from the west

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2015

Private collection Switzerland.

Monkey King IV
Monkey King IV

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2016

Private collection, Swizerland

The Monkey King XXI
The Monkey King XX
The Monkey King XVII
The Monkey King XV
The Monkey King XIII
Monkey King X
Monkey King IX
Monkey King VII
The Monkey King arrives at the ball II
Monkey King V
Letters from the west
Monkey King IV
The Monkey King XXI

acrylic and ink on paper,

32 x 41 cms, 2017

The Monkey King XX

ink and acrylic on paper

32 x 41 cms, 2017

The Monkey King XVII

Acrylic ink on paper,

24 x 32 cm, 2016

The Monkey King XV

Acrylic ink on paper,

32 x 41 cm, 2016

The Monkey King XIII

Acrylic ink on paper,

32 x 41 cm, 2016

Monkey King X

Acrylic ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Monkey King IX

Ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Monkey King VII

ink on paper,

37 x 49 cms, 2016

Private collection, Beijing.

The Monkey King arrives at the ball II

Acrylic on linen,

90 x 120 cms, 2016

Monkey King V

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2015

Letters from the west

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2015

Private collection Switzerland.

Monkey King IV

Ink on paper,

24 x 32 cms, 2016

Private collection, Swizerland

show thumbnails